بخش بازرسی نفت، گاز و پتروشیمی شرکت پایش کالای جهان نوین، به عنوان یک مشاور و شریک تجاری در کنار کارفرمایان خود میباشد. این بخش با استفاده از بازرسان مجرب خود خدمات متنوعی از قبیل آلج سوروی، اندازه گیری و محاسبات سوخت کشتی ، اندازه گیری مخازن کشتی ، اندازه گیری مخازن ساحلی ، نمونه برداری از مخازن کشتی / مخازن ساحلی و غیره را انجام میدهد.

اقلام مورد بازرسی در این زمینه عبارتند از  

 • نفت و مشتقات نفتی
 • گاز
 • مواد پتروشیمی
 • مواد شیمیائی 

خدمات بازرسی مواد نفتی و پتروشیمی عبارتند از:

 • بازرسی مخازن ساحلی قبل و بعد از انجام عملیات ( بارگیری و تخلیه)
 • اندازه گیری حجم / وزن محموله در مخازن ساحلی  
 • بازرسی مخازن کشتی قبل و بعد از انجام عملیات ( بارگیری و تخلیه (
 • اندازه گیری حجم / وزن محموله در مخازن کشتی  
 • بازرسی ایزوتانک ها قبل و بعد از انجام عملیات (حصول اطمینان از مناسب بودن جهت بارگیری از لحاظ تمیزی)
 • نمونه برداری از محموله
 • انجام اندازه گیری سوخت کشتی
 • کنترل سیستم میترینگ
 • حصول اطمینان از کارکرد میترینگ