شامل بازرسی از کالایی است که طبق درخواست بانک یا مشتری جهت ارائه گواهی به بانک اجرا شود. این بازرسی شامل بازدید از کالا به منظور تعیین کمیت و کیفیت بسته بندی مطابق برداشت بازرسی خواهد بود.